Społeczeństwo

Obywatelskie

- świadome społeczeństwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Aktualności - O projekcie - Szkolenie - Kontakt - Linki - Porady - Media - Opinie

Menu

Zapraszamy do punktów porad:

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
SISG Siedziba
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
Tel./fax 087/643 01 00

wtorek 10:00 do 13:00
czwartek 14:00 do 17:00

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w Kuriance
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance

Kurianka 43
16-315 Lipsk
Tel. 087/641 76 19

wtorek 9:00 do 13:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 34
16-500 Sejny

wtorek 14:00 do 17:00
czwartek 10:00 do 13:00


Dziś jest Niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Porady

Jak dochodzić swoich praw przed sądem pracy?

W jakich sprawach pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem pracy?
Pracownik ma prawo iść do sądu pracy z każdą sprawa, która dotyczy spraw dotyczących prawa pracy. Dotyczy to m.in. następujących kwestii:

 • wypłaty niewypłaconego wynagrodzenia za pracę lub za przepracowane godziny nadliczbowe,
 • ustalenia, czy wykonywana praca jest umową o pracę, czy też umową cywilnoprawną,
 • wydania (lub sprostowania) świadectwa pracy,
 • przywrócenia do pracy lub odszkodowania związanego z niezgodnym z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • odszkodowania z powodu wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
 • stosowania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
 • wymuszenia pod naciskiem pracodawcy podpisania zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • uchylenia kar porządkowych.

Właściwości sądów pracy nie podlegają spory dotyczące ustanowienia nowych warunków pracy i płacy, stosowania norm pracy oraz pomieszczeń w hotelach pracowniczych.

W jakim terminie złożyć pozew?
Pracownik musi wnieść pozew w terminie wskazanym przepisami prawa. Termin ten zależny jest od charakteru sprawy. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę ma formę powództwa o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia lub o wypłatę odszkodowania. Pozew musi być złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. W przypadku złożenia pozwu o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie w sytuacji, gdy umowę rozwiązania bez wypowiedzenia, termin ten wynosi 14 dni. W większości pozostałe sprawy, gdzie spór dotyczy roszczenia, które wynika ze stosunku pracy, to powinny one być wniesione przed upływem terminu przedawnienia, które następuje po 3 latach od daty ich wymagalności.

Do jakiego sądu?
Jeśli pracownik, pozywa pracodawcę, który jest osobą fizyczną, to pozew należy skierować do sądu odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania tego pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca jest osoba prawną, to pozew powinien być skierowany do sądu, gdzie znajduje się siedziba firmy. Pozwy (w większości) składa się w sądzie rejonowym. Do sądu okręgowego składa się pozwy, dotyczące:

 • spraw o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 75 000 zł,
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących praw własności przemysłowej,
 •  o roszczenia wynikające z prawa prasowego,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Jaki powinie wyglądać pozew?
Pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku czyli jego treść oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • dokładne określone żądanie, w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
 • wskazanie okoliczności uzasadniających żądanie,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Koniecznie trzeba pamiętać, że sąd jest związany pozwem. Jeśli więc zażądamy odszkodowania w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, to nie ma co liczyć, że sąd samodzielnie podniesie tą kwotę.

Kto może zastąpić pracownika w sądzie?
Pracownik może bronić się sam lub też może zdecydować się na powołanie swojego pełnomocnika. Nie musi to być adwokat lub radca prawny. Zastąpić go może

 • współuczestnik w sporu,
 • rodzice, małżonek, rodzeństwo, pełnoletnie dzieci,
 • przedstawiciel związku zawodowego,
 • inspektor pracy,
 • pracownik zakładu pracy, w którym pracownik był zatrudniony.

Koszty w sądzie pracy
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, w których powodem jest pracownik, nie jest całkowicie bezpłatne. Zasadą jest, iż pracownicy, którzy występują z roszczeniem przeciwko pracodawcy, są zwolnienie od kosztów z mocy ustawy o kosztach sądowych z 28 lipca 2005 r., to na mocy przepisu art. 35 tej ustawy, mają obowiązek uiszczenia niewielkich opłat od niektórych pism procesowych. Opłata wnoszona jest także w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 50 000 zł. Gdy, wartość przedmiotu sporu nie przekracza tej kwoty, pracownik nie będzie musiał nic płacić. W przypadku składania zażalenia lub apelacji, pracownik będzie musiał uiścić od tych pism procesowych opłatę podstawową w kwocie 30 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł., to pracownik musi uiścić od wszystkich składanych w sprawie pism opłatę stosunkową, która wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu. 

Opłaty sądowe od pozwu i apelacji


Sprawa

Pozew pracownika

Pozew pracodawcy

Apelacja pracownika

Apelacja pracodawcy

Wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 zł

Wolny od opłaty sądowej

Podlega oplącie stosunkowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu

Podlega opłacie podstawowej w wysokości 30 zł

Podlega opłacie podstawowej w wysokości 30 zł

Wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł

Podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu

Podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu

Podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu zaskarżenia

Podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu zaskarżenia

Przykład, jak liczy się wartość przedmiotu sporu
Pracownik domaga się odprawy w kwocie 100 000 zł. Należna opłata od pozwu to 5 000 zł.
Jeżeli pracownik nie jest w stanie uiścić wymaganej przez sąd opłaty, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wówczas należy wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych złożyć także oświadczenie wg ustalonego wzoru, w którym pracownik musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. oświadczenie, którego wzór można otrzymać w każdym sądzie lub pobrać ze strony internetowe www.ms.gov.pl, obejmuje szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

Jakie pracownik ma prawa podczas rozprawy ?
Pracownikowi przysługuje prawo do:

 • przejrzenia akt sprawy i robienia odpisów i wyciągów,
 • zadawania pytań (może zadać pytania świadkom, jak i stronie pozwanej),
 • składania oświadczeń,
 • zażądania przesłuchania świadka, sprostowania lub uzupełnienia protokołu rozprawy,
 • odwołania się od wyroków i postanowień sądu.

Gdy pracownik nie chce brać osobistego udziału w postępowaniu, może oświadczyć to na piśmie. Rozprawy mogą odbywać się po jego nieobecność (ale wtedy nie pozna wyroku sądu i nie będzie mógł się odwołać).

Jak odwołać się od wyroku sądu pracy?
W przypadku wydania niekorzystnego dla pracownika wyroku, ma on dwa sposoby, aby go zaskarżyć. Pierwszy z nich to złożenie apelacji bez zaznajamiania się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Apelacje w trym trybie pracownik może złożyć w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Drugi sposób z  kolei, polega na złożeniu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku wniosku o jego uzasadnienie i doręczenie jego sentencji wraz z uzasadnieniem Po doręczeniu sentencji wyroku z uzasadnieniem pracownik ma 14 dni na wniesienie apelacji.
Gdy sąd drugiej instancji wyda wyrok, który nadal jest niekorzystny dla pracownika, to przysługuje mu kasacja do Sądu Najwyższego. Jeżeli sprawa dotyczy majątkowych roszczeń wynikających z prawa pracy wartość przedmiotu sprawy nie powinna być wówczas niższa niż 10 tysięcy złotych. Należy również podkreślić, iż kasacja nie przysługuje w sprawach z zakresu prawa pracy, które dotyczą kar porządkowych, świadectwa pracy i świadczeń z tym związanych, jak również spraw o deputaty i ich ekwiwalenty. Skargę kasacyjną trzeba wnieść w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Należy pamiętać, że kasacja musi być przygotowana i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego, strona nie może tego uczynić samodzielnie

Jarosław Ruszewski

Artykuł powstał w ramach projektu ”Społeczeństwo obywatelskie - świadome społeczeństwo” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta. W ramach projektu realizowane jest poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatów: sokólskiego, augustowskiego, sejneńskiego i grajewskiego.Udzielamy porad w sprawach:
 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń i zasiłków
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • dotyczących postępowania w urzędzie
 • własności i inne
 • Zapraszamy do punktów porad:

  Urząd Miejski w Grajewie
  Poradnictwo Grajewo
  ul. Strażacka 6a
  19-200 Grajewo

  poniedziałek 14:00 do 17:00
  środa 10:00 do 13:00

  Urząd Miejski w Sokółce
  Poradnictwo Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka
  Tel. 085/711-09-00; fax 085/711-09-11

  wtorek 14:00 do 17:00
  piątek 10:00 do 13:00