Społeczeństwo

Obywatelskie

- świadome społeczeństwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Aktualności - O projekcie - Szkolenie - Kontakt - Linki - Porady - Media - Opinie

Menu

Zapraszamy do punktów porad:

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
SISG Siedziba
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
Tel./fax 087/643 01 00

wtorek 10:00 do 13:00
czwartek 14:00 do 17:00

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w Kuriance
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance

Kurianka 43
16-315 Lipsk
Tel. 087/641 76 19

wtorek 9:00 do 13:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 34
16-500 Sejny

wtorek 14:00 do 17:00
czwartek 10:00 do 13:00


Dziś jest Niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Porady

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym które uprawnia posiadacza do korzystania z lokalu oraz rozporządzania swoim prawem, np. wynajmowania lokalu bez zgody spółdzielni. Można też prawo takie sprzedać lub darować, jednak w tych wypadkach potrzebna jest do tego umowa między uprawnionym a nabywcą oraz - jeżeli prawo to jest ujawnione w księdze wieczystej - wpis do tej księgi. Szczegółowe zasady zbywania np. poprzez darowiznę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu są określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 171-1719. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Bez zachowania tej szczególnej formy umowa darowizny będzie nieważna. Wypis aktu notarialnego musi być niezwłocznie przekazany do spółdzielni, która jest właścicielem całego budynku

Jak nabywa się prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej?
Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej można uzyskać w wyniku zawarcia ze spółdzielnią umowy przeniesienia odrębnej własności lokalu przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do tego mieszkania lub w przypadku wykonania umowy o budowę lokalu zawieranej między spółdzielnią mieszkaniową a jej członkiem.

Jak wygląda zarządzanie lokalami w spółdzielni mieszkaniowej?
Z chwilą wykupienia pierwszego lokalu w danym budynku, stanowiącym dotąd własność spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnia staje się zarządcą nieruchomości wspólnych. W tym zakresie to spółdzielnia mieszkaniowa samodzielnie dokonuje czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomościami wspólnymi. W bieżących sprawach decyzje podejmuje zarząd spółdzielni, zaś w najistotniejszych kwestiach zapadają uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni.

Jakie są zasady ponoszenia opłat za lokal w spółdzielni mieszkaniowej?
Prawa i obowiązki względem spółdzielni mieszkaniowej są zróżnicowane w zależności od tego, czy właściciel lokalu jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej, czy też nie łączy go ze spółdzielnią stosunek członkostwa.
Członek spółdzielni będący właścicielem lokalu jest obowiązany, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z: eksploatacją i utrzymaniem jego lokalu (np. wywóz nieczystości stałych, dostawa wody do mieszkania i odprowadzania ścieków, dostawa ciepła); eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (np. koszty oświetlenia klatek schodowych w budynku); eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (np. kosztami utrzymania parkingów przy bloku czy placów zabaw dla dzieci).
W przypadku właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni obowiązany jest on uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem jego lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Musi także uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu (np. koszty utrzymania osiedlowego placu zabaw dla dzieci). Obowiązki te właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni wykonuje przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członek spółdzielni.

Czy możliwe jest kwestionowanie wysokości opłat za lokal w spółdzielni mieszkaniowej?
Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie osoby uprawnionej (członka, właściciela lokal, osoby dysponującej spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu) przedstawić kalkulację wysokości opłat. Ma także obowiązek zawiadomić zainteresowane osoby co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego o zmianie wysokości opłat. Krótszy natomiast okres na wprowadzenie podwyżki opłat dotyczy należności wnoszonych na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w którym to przypadku spółdzielnia jest zobowiązana zawiadomić na co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Należy pamiętać, iż zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. Jeżeli członek spółdzielni uzna, iż dokonana zmiana jest niezasadna, to może on zakwestionować zasadność podwyżki opłat za mieszkanie przed sądem, albo podjąć próbę zaskarżenia wspomnianej uchwały rady nadzorczej (jeżeli to w tej drodze doszło do zmiany sposobu rozliczania opłat) w postępowaniu uregulowanym przepisami wewnętrznymi spółdzielni.

W jakiej sytuacji, można utracić prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej?
Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli właściciel lokalu w spółdzielni mieszkaniowej posiada długotrwałe zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych, bądź z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym. W takich sytuacjach spółdzielnia mieszkaniowa może w trybie procesu zażądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.. Sąd może w prawomocnym orzeczeniu zezwolić na sprzedaż licytacyjną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, osobie, której lokal został sprzedany, nie przysługuje lokal zamienny.

Jarosław Ruszewski

Artykuł powstał w ramach projektu ”Społeczeństwo obywatelskie - świadome społeczeństwo” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta. W ramach projektu realizowane jest poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatów: sokólskiego, augustowskiego, sejneńskiego i grajewskiego.Udzielamy porad w sprawach:
 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń i zasiłków
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • dotyczących postępowania w urzędzie
 • własności i inne
 • Zapraszamy do punktów porad:

  Urząd Miejski w Grajewie
  Poradnictwo Grajewo
  ul. Strażacka 6a
  19-200 Grajewo

  poniedziałek 14:00 do 17:00
  środa 10:00 do 13:00

  Urząd Miejski w Sokółce
  Poradnictwo Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka
  Tel. 085/711-09-00; fax 085/711-09-11

  wtorek 14:00 do 17:00
  piątek 10:00 do 13:00