Społeczeństwo

Obywatelskie

- świadome społeczeństwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Aktualności - O projekcie - Szkolenie - Kontakt - Linki - Porady - Media - Opinie

Menu

Zapraszamy do punktów porad:

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
SISG Siedziba
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
Tel./fax 087/643 01 00

wtorek 10:00 do 13:00
czwartek 14:00 do 17:00

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w Kuriance
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance

Kurianka 43
16-315 Lipsk
Tel. 087/641 76 19

wtorek 9:00 do 13:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 34
16-500 Sejny

wtorek 14:00 do 17:00
czwartek 10:00 do 13:00


Dziś jest Niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Porady

dr Jarosław Ruszewski
radca prawny

Praktyczny przewodnik
Kto i na jakich zasadach ma prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego?

Od października ubiegłego roku osoby, które nie mogą wyegzekwować alimentów mogą liczyć na pomoc państwa. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), przywróciła do naszego porządku prawnego Fundusz Alimentacyjny (FA). Jej celem jest udzielenie finansowego wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej na skutek bezczynności egzekucji alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia. Nowe rozwiązania prawne są znacznie korzystniejsze, niż te które związane były z przyznawaniem zaliczek alimentacyjnych.

Dla kogo i ile
Pomoc z FA przysługuje osobie uprawnionej do alimentów:

 • na podstawie tytułu wykonawczego (zasądzenie alimentów przez sąd lub zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem) w przypadku bezskuteczności egzekucji, oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów,
 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej. Jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie będzie jej wypłacane bezterminowo.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż (żona) nie płaci zasądzonych alimentów.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest uzyskiwanie określonego dochodu na osobę w rodzinie. Kwota ta wynosi obecnie 725 zł. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie do składu rodziny wlicza się rodziców uprawnionego do alimentów, małżonka rodzica osoby uprawnionej oraz osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko (np. konkubenta). Gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie wlicza się go do ustalania dochodu rodziny.
Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie może ono jednak przekraczać 500 zł. Ustawodawca określił również sytuacje, w których świadczenia z funduszu nie przysługują. Ma to miejsce w sytuacji, w której osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. Wypłaty zostaną wstrzymane także wtedy, gdy jest pełnoletnia i posiada własne dziecko czy zawarła związek małżeński.

Gdzie po nowe świadczenie
Gdy egzekucja zobowiązań alimentacyjnych jest bezskuteczna, osoba uprawniona do otrzymywania tego świadczenia występuje z wnioskiem do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Specjalny druk wniosku możemy otrzymać w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub w ośrodkach pomocy społecznej. Do wniosku dołączyć należy

 1. zaświadczenia o dochodzie uzyskanym przez członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych – z urzędu skarbowego
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 3. dokument stwierdzający wiek osoby składającej wniosek,
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli takowe zostało wydane),
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 8. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 9. oświadczenie wnioskodawcy o tym, że osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej, nie zawarła związku małżeńskiego i nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Jeżeli chodzi o alimenty z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:

 1. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Komu nie przysługują świadczenia
Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba

 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (m.in. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, areszt śledczy, zakład karny) wychowuje się w rodzinie zastępczej,
 2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecka,
 3. zawarła związek małżeński.

Okres otrzymywanych świadczeń
Prawo do świadczenia jest prawem okresowym  wypłacanym w okresach miesięcznych. Ustala się je na tzw. okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Trwa on 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku.
Przepisy prawne przewidują przypadki, w których przyznane świadczenie podlega zawieszeniu. Do przyczyn tych należy zaliczyć:

 1. otrzymywanie alimentów w pełnej wysokości,
 2. odmówienie udzielenia lub nieudzielenie, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń,
 3. odmowa udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
 4. niepodejmowanie świadczeń przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe,

W przypadku wyłudzenia świadczenia z FA przez osobę nieuprawnioną, przewiduje się zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami oraz sankcję w postaci pozbawienia świadczenia na kolejne 3 miesiące.

Wywiad i oświadczenie majątkowe
Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Dłużnik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe. Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć. Wywiad alimentacyjny przeprowadzają pracownicy urzędu gminy upoważnieni przez wójta, burmistrza czy prezydenta. Mogą on upoważnić do jego przeprowadzenia kierownika ośrodka pomocy społecznej (innej jednostki organizacyjnej gminy) albo osobę wskazaną przez kierownika ośrodka pomocy społecznej (innej jednostki organizacyjnej gminy). Upoważnienie może dotyczyć również odebrania oświadczenia majątkowego.

Środki przymusu
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 1. zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
 2. zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 3. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wójt, burmistrz, prezydent uprawniony jest też do składania wniosków o ściganie dłużnika za przestępstwo nielimentacji określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, które jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wniosek o ściganie za w/w przestępstwo składa się w przypadku:

 1. uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
 2. odmowy złożenia oświadczenia majątkowego,
 3. odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacyjnych, bądź prac organizowanych na zasadach robót publicznych, uchylania się od nich,
 4. odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny,
 5. odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny.

Ponadto organ właściwy dłużnika ma też prawo kierowania do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Gmina ma tez możliwość wyegzekwowania alimentów od dalszych członków rodziny, poprzez możliwość wytaczania tzw. Powództwa na rzecz obywateli. W postępowaniu przed sądem, prowadzonym z powództwa organu właściwego wierzyciela lub dłużnika.
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy

Alimenty z zagranicy
Przypadku alimentów z zagranicy za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami kraju w dwóch przypadkach:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


Udzielamy porad w sprawach:
 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń i zasiłków
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • dotyczących postępowania w urzędzie
 • własności i inne
 • Zapraszamy do punktów porad:

  Urząd Miejski w Grajewie
  Poradnictwo Grajewo
  ul. Strażacka 6a
  19-200 Grajewo

  poniedziałek 14:00 do 17:00
  środa 10:00 do 13:00

  Urząd Miejski w Sokółce
  Poradnictwo Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka
  Tel. 085/711-09-00; fax 085/711-09-11

  wtorek 14:00 do 17:00
  piątek 10:00 do 13:00