Społeczeństwo

Obywatelskie

- świadome społeczeństwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Aktualności - O projekcie - Szkolenie - Kontakt - Linki - Porady - Media - Opinie

Menu

Zapraszamy do punktów porad:

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
SISG Siedziba
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
Tel./fax 087/643 01 00

wtorek 10:00 do 13:00
czwartek 14:00 do 17:00

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w Kuriance
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance

Kurianka 43
16-315 Lipsk
Tel. 087/641 76 19

wtorek 9:00 do 13:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 34
16-500 Sejny

wtorek 14:00 do 17:00
czwartek 10:00 do 13:00


Dziś jest Niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Porady

dr Jarosław Ruszewski
radca prawny

Praktyczny przewodnik
Kto i na jakich zasadach ma prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego?

Od października ubiegłego roku osoby, które nie mogą wyegzekwować alimentów mogą liczyć na pomoc państwa. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), przywróciła do naszego porządku prawnego Fundusz Alimentacyjny (FA). Jej celem jest udzielenie finansowego wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej na skutek bezczynności egzekucji alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia. Nowe rozwiązania prawne są znacznie korzystniejsze, niż te które związane były z przyznawaniem zaliczek alimentacyjnych.

Zagadnienie podlegające regulacji

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Komu przysługuje

Osobie uprawnionej, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej. W przypadku, gdy osoba legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Jakie rodziny są uprawnione

Świadczenie przysługuje także dziecku wychowywanemu przez osobę samotną w rodzinach niepełnych, jak i w rodzinach pełnych. Prawo do świadczenia przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

Komu nie przysługuje świadczenie

Osobie uprawnionej, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (m.in. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, areszt śledczy, zakład karny) lub w rodzinie zastępczej, jest pełnoletnia i posiada własne dziecka albo zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe

Przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wysokość świadczeń

Świadczenia przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres przysługiwania świadczenia

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Trwa on 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku.

Warunek otrzymania świadczenia

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych pieniędzy bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP.

Wypłata świadczeń

Urząd gminy, urząd miasta, ośrodki pomocy społecznej na zlecenie gminy. Formularze wniosków udostępniają w/w urzędy.

Wstrzymanie wypłaty świadczenia

 1. otrzymywanie alimentów w pełnej wysokości,
 2. odmówienie udzielenia lub nieudzielenie, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń,
 3. odmowa udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
 4. niepodejmowanie świadczeń przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe,
 5. próba wyłudzenia świadczenia (wstrzymanie na 3 miesiące).

Organy egzekucyjne

Komornik sądowy

Wymagane dokumenty

 1. wniosek,
 2. zaświadczenia o dochodzie uzyskanym przez członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych – z urzędu skarbowego
 3. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 4. dokument stwierdzający wiek osoby składającej wniosek,
 5. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
 6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli takowe zostało wydane),
 7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 8. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 10. oświadczenie wnioskodawcy o tym, że osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej, nie zawarła związku małżeńskiego i nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasady zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń

Dłużnik alimentacyjny zwraca organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń, łącznie z ustawowymi odsetkami. 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Dłużnik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe. Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sankcje

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
3) w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie go do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

 • składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego (przestępstwo niealimentacji zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).
 • kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Alimenty od dłużnika zamieszkałego za granicą

Wniosek do organu właściwego wierzyciela o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami w dwóch przypadkach: - braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika (niemożność wszczęcia egzekucji) - braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, ze zm.).Udzielamy porad w sprawach:
 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń i zasiłków
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • dotyczących postępowania w urzędzie
 • własności i inne
 • Zapraszamy do punktów porad:

  Urząd Miejski w Grajewie
  Poradnictwo Grajewo
  ul. Strażacka 6a
  19-200 Grajewo

  poniedziałek 14:00 do 17:00
  środa 10:00 do 13:00

  Urząd Miejski w Sokółce
  Poradnictwo Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka
  Tel. 085/711-09-00; fax 085/711-09-11

  wtorek 14:00 do 17:00
  piątek 10:00 do 13:00