Społeczeństwo

Obywatelskie

- świadome społeczeństwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Aktualności - O projekcie - Szkolenie - Kontakt - Linki - Porady - Media - Opinie

Menu

Zapraszamy do punktów porad:

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
SISG Siedziba
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
Tel./fax 087/643 01 00

wtorek 10:00 do 13:00
czwartek 14:00 do 17:00

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w Kuriance
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance

Kurianka 43
16-315 Lipsk
Tel. 087/641 76 19

wtorek 9:00 do 13:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 34
16-500 Sejny

wtorek 14:00 do 17:00
czwartek 10:00 do 13:00


Dziś jest Niedziela, 24 styczeń 2021 r.
O projekcie

Założenia ogólne
Projekt kierowany jest do społeczeństwa powiatów północnowschodniej Polski, w których nie jest prowadzone doradztwo prawne i obywatelskie w nieodpłatnej formie, co dla wielu osób rekrutujących się z nisko uposażonych warstw społecznych bardzo utrudnia, a czasem uniemożliwia korzystanie z doradztwa prawniczego. Ponadto obserwuje się niską świadomość przysługujących praw oraz możliwości i umiejętności korzystania z nich, szczególnie wśród osób nisko wykształconych, z terenów wiejskich i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych społecznie.
W przeprowadzonych badaniach ankietowych subiektywnej oceny respondentów (z terenów objętych projektem) ze znajomości przysługujących im praw tylko 4% deklarowało ich znajomość na poziomie zadowalającym, a 6 % deklarowało wiedzę o możliwościach skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego i obywatelskiego. Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie zwiększenia dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego, promocji i informacji o tychże usługach oraz upowszechnienia wiedzy z dziedzin, jakie obejmuje zakres doradztwa.

 • Kto może skorzystać z naszych usług:

- każdy może i zostać klientem Punktu i uzyskać pomoc uwzględniającą jego potrzeby i możliwości.

 • Zakres terytorialny działania:

Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich funkcjonują w powiatach:

 • augustowskim,
 • grajewskim
 • sejneńskim,
 • sokólskim

 

 • Na czym polega działalność Punktów Porad Prawnych i Obywatelskich?

Usługi świadczone przez Punkty polegają na:
- udzielaniu pomocy prawnej i doradczej w szeroko rozumianym zakresie
- udzielaniu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach uzyskania wsparcia,
- wskazywaniu obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania w świetle obowiązującego prawa, a zwłaszcza przysługujących środków odwoławczych,
- pomagamy w znalezieniu rozwiązania zaistniałych problemów i odnalezieniu się w sytuacji problemowej

 

 • Zasady Doradzania w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich

1. Bezpłatność
świadczone przez nasze biura porady są całkowicie bezpłatne.
2. Dostępność dla każdego potrzebującego pomocy
Każdy może i zostać klientem Biura i uzyskać pomoc uwzględniającą jego potrzeby i możliwości.
3. Bezstronność
Doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi przekonaniami, opiniami i wartościami, nie ocenia klienta, jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.
4. Poufność
Zapewniamy zachowanie tajemnicy o zakresie udzielonych informacji jak też o samym fakcie pobytu klienta w BPPiO.
5. Niezależność
Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich udzielając porad nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego klienta.
6. Aktualność i rzetelność informacji
Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
7. Samodzielność klienta
Doradca nie może podejmować decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru.

 • Kto doradza?

Kadrę doradczą stanowią osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające jednocześnie szerokie doświadczenie w zakresie objętym poradnictwem.Udzielamy porad w sprawach:
 • mieszkaniowych
 • rodzinnych
 • świadczeń i zasiłków
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • dotyczących postępowania w urzędzie
 • własności i inne
 • Zapraszamy do punktów porad:

  Urząd Miejski w Grajewie
  Poradnictwo Grajewo
  ul. Strażacka 6a
  19-200 Grajewo

  poniedziałek 14:00 do 17:00
  środa 10:00 do 13:00

  Urząd Miejski w Sokółce
  Poradnictwo Sokółka
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka
  Tel. 085/711-09-00; fax 085/711-09-11

  wtorek 14:00 do 17:00
  piątek 10:00 do 13:00